Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat het bijhouden van de administratie van uw onderneming eenvoudiger wordt. Nieuwe kassasystemen bieden veel mogelijkheden. Dit heeft echter ook gevolgen voor de administratieplicht van ondernemers.

Fiscale voorschriften

De belastingdienst stelt eisen aan de administratie die ondernemers voeren. In artikel 52, lid 1 van de Algemene Wet Rijksbelasting is het volgende bepaald: “Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.” Er is een bepaalde vrijheid ten aanzien van de inrichting van de administratie, maar hoe omvangrijker uw bedrijf, hoe hoger de eisen aan de inrichting van uw administratie worden. Bij een boekencontrole wordt in toenemende mate gekeken naar de vastlegging van transactiegegevens. Kasverkeer vraagt om een betrouwbare kassa-administratie en een daarbij passend kassasysteem.

Kassasystemen

Uiteraard biedt een goed kassasysteem mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering. Belangrijke bedrijfsinformatie zoals rapporten met omzetcijfers per artikel, per medewerker en tijdstip van verkoop kunnen er uit ontleend worden. Er zijn drie soorten kassa’s, namelijk de point-of-sale kassa, de elektronische kassa en de mechanische kassa. De point-of-sale kassa biedt meer mogelijkheden dan de elektronische kassa.

Beide systemen worden voor de meeste bedrijven door de Belastingdienst gezien als passend. De mechanische kassa wordt door de Belastingdienst alleen nog bij heel kleine ondernemingen als passend aanvaard. Door leveranciers van kassasystemen is een keurmerk ‘Het betrouwbare afrekensysteem’ ontwikkeld. Sinds januari 2013 worden er kassasystemen met dit keurmerk op de markt gebracht. Dit keurmerk garandeert dat de transacties goed worden vastgelegd en bewaard. In het kort mag van een dergelijk systeem verwacht worden dat het transacties elektronisch bewaard, op zo’n manier dat ze makkelijk reproduceerbaar, controleerbaar en beveiligd zijn. Kassasystemen die de mogelijkheid bieden om de gegevens te manipuleren voldoen uiteraard niet aan dit keurmerk. Onlangs leidde dat voor een restauranteigenaar tot een forse navordering en vergrijpboete.

HR 29 maart 2019, 18/01670

De Hoge Raad heeft in deze uitspraak recht gewezen in een zaak betreffende het gebruik van een Yitong kassasysteem in een oriëntaals restaurant. Bij de Belastingdienst is van dit merk bekend dat met behulp van een meegeleverde usb-stick omzet kan worden verwijderd. Daar wordt dan geen belasting over betaald. De inspecteur stelde een boekenonderzoek in en concludeerde dat belastingplichtige de afroommodule heeft gebruikt. Op basis van theoretische omzetberekeningen legde hij aan de belastingplichtige navorderingsaanslagen op over twee boekjaren met een boete van 100 procent van respectievelijk ruim € 33.000 en € 46.000.

De rechtbank vernietigde de aanslagen en boetes, maar in hoger beroep werd de inspecteur toch door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. De boete werd uiteindelijk verminderd met 20 procent maar is nog steeds behoorlijk fors. Deze uitspraak bevestigt het belang van een goede administratie. Laat u bij een boekencontrole niet verrassen en zorg voor een goed kassasysteem!

Profinis Gerrit van den Berg

  • Profinis Accountants en Adviseurs
  • Postbus 110, 8320 AC URK
  • Tel. 0527 681 726
  • www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?