Jubelton exit

22 december 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Om oneerlijke concurrentie in de woningmarkt tegen te gaan is in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 een behoorlijke versobering van de schenkingsvrijstelling eigen woning aangekondigd. Wat zijn de plannen?

Op het moment van schrijven van dit artikel is de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2023 nog niet afgerond. Het kan zijn dat het voorstel nog wordt aangepast. Het is wel van belang om hiervan bewust te zijn.

Verlaging vrijstelling

In de voorstellen is aangekondigd dat de (eenmalig te gebruiken) schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 wordt verlaagd tot hetzelfde bedrag als de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (€ 28.947). Per 1 januari 2024 volgt dan volledige afschaffing.

De verlaging per 1 januari 2023 betekent voor schenkingen van ouders aan kinderen in feite al afschaffing van de regeling. Het is immers niet toegestaan om van beide vrij­stellingen gebruik te maken. Ouders kunnen in 2023 dan het bedrag van € 28.947 schenken aan hun kinderen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling en hoeven daar niet het bestedingsdoel eigen woning aan te verbinden.

Spreiding beperkt

De mogelijkheid om de schenking ten behoeve van de eigen woning te spreiden over maximaal drie jaren, vervalt voor schenkingen die in 2023 plaatsvinden. Vindt een schenking in 2022 plaats, dan kan in 2023 nog wel een aanvullende schenking plaatsvinden om de schenkingsvrijstelling van 2022 (€ 106.671) vol te maken. Een aanvulling in 2024 is niet meer mogelijk. Dit volgt uit een inperking van de bestaande spreidingsmogelijkheid van drie tot twee jaren. Als in 2021 voor het eerst een beroep op de schenkingsvrijstelling eigen woning is gedaan, kunnen in 2022 en 2023 nog aanvullende schenkingen worden gedaan om de vrijstelling vol te maken tot het bedrag van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2021 (€ 105.302).

Aanpassing bestedingseis

Het blijft voor de ontvanger wel mogelijk om een in 2022 ontvangen schenking uiterlijk in 2024 te besteden aan één van de doelen met betrekking tot de eigen woning. Bij spreiding van de schenking (eerste beroep op de schenkingsvrijstelling in 2022 en tweede aanvullende schenking in 2023 waarbij de vrijstelling wordt volgemaakt) geldt ook voor de schenking in 2023 dat deze uiterlijk in 2024 conform het doel besteed moet zijn. Volgens de nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2023 moet een schenking in 2023 waarvoor een beroep wordt gedaan op de dan geldende schenkingsvrijstelling eigen woning van € 28.947, uiterlijk in 2025 besteed worden. Voor die schenking in 2023 geldt niet dat deze in 2024 nog kan worden aangevuld.

Wanneer deze plannen worden omgezet in wetgeving, kan het in voorkomende gevallen nodig zijn om in 2022 al te handelen om voor schenkingen in 2023 nog gebruik te kunnen maken van de hoge schenkingsvrijstelling eigen woning uit 2022. Laat u goed voorlichten. De specialisten van Profinis zijn graag bereid om u te helpen. 

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?