Waterstof

6 oktober 2021 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

Alle visserij waarvoor de Kust- en Binnenwateren Natura 2000 geldt, moet met spoed verduurzamen op het gebied van de energiehuishouding. Om nieuwe vergunningen te krijgen, is de druk erg hoog. Daarom loopt er onderzoek naar de reductie van uitstoot kooldioxide, stikstoffen en fijnstoffen en het gebruik van schonere brandstoffen. Voor de langere termijn moet de gehele voortstuwingsinstallatie op de helling.

We vinden het vanzelfsprekend dat er altijd stroom uit het stopcontact komt. Toch scoren we in Nederland helemaal niet zo goed met de duurzaamheid van die stroom. Dat komt omdat wij volgens electricitymap.org geen stuwmeren hebben en geen kernenergie gebruiken.

Nederland probeert te verduurzamen door stroomopwekking uit zon en wind. Die hebben helaas slechte bedrijfstijden en dat brengt de stabiliteit van onze stroomvoorziening ernstig in gevaar. Kernenergie komt in de plannen niet voor. Dat betekent dat productie, distributie, verbruik en opslag in totale onbalans zullen raken. De druk is hoog want de kwalijke CO² draagt bij aan de opwarming van de aarde. Er ligt een opdracht uit het Klimaatakkoord.

‘Stroom uit zon, wind, waterkracht en biomassa is hernieuwbaar’: EU-commissaris Timmermans en assistent Diederik Samson (ex-Greenpeace) verbinden hieraan de conclusie dat kernenergie géén klimaatsubsidie behoeft en die andere vier dus wel. Kernenergie kenmerkt zich echter juist door een lage uitstoot van broeikasgassen.

De Kabinetsvisie Waterstof meldt een ambitie en deze is ook genoemd in het Klimaatakkoord. Of dat allemaal realistisch is, kunt u zich afvragen. Dat het stroomverbruik fors toeneemt, is duidelijk : de elektrificering is in volle gang. Daar doen we thuis en op het werk volop aan mee terwijl er weinig gestudeerd is op efficiënter stroomverbruik.

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit een windmolen op zee ligt ongeveer tussen de 30 en 50 procent. Ze draaien zelden op vol vermogen, de wind is variabel en vanwege onderhoud of storingen zijn ze buiten bedrijf. Afschakelen komt ook voor door beperkingen van de netinfrastructuur (congestie).

Productiegestuurd

Omdat we in de energietransitie van vraaggestuurd naar productiegestuurd gaan, is het noodzakelijk dat we de ontwikkeling van grootschalige opslag in gang zetten. Liefst zo dicht mogelijk bij de productiegebieden om het verlies te beperken. Dat zou waterstof kunnen zijn.

Ook in Nederland werkt men aan een offshore waterstofproject: PosHYdon (gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit moet in 2022 officieel van start gaan. Op zo’n tien kilometer uit de kust van Scheveningen werken de traditionele fossiele industrie en de duurzame windenergie sector aan de productie van waterstof op zee.

Dit pilotproject staat symbool voor de transitie in optima forma. Elektrolyseurs en brandstofcellen moeten bij waterstof het werk doen. Dat verandert echter niets aan het feit dat bij elke omzetting van waterstof er tweederde van de energie verloren gaat. Na de windmolens begint men aan boord met een rendement van 43 procent en dan is er alleen waterstof gebunkerd (exclusief vervoer en compressie).

Onmogelijk? Inspectie Scheepvaart moet het eerst onderzoeken want waterstof mag niet aan boord. Het terugverdienmodel moet kloppen. Technisch gezien zijn het interessante tijden. Zorg dat u erbij bent!

Altijd op de hoogte blijven?