In een recente uitspraak beoordeelde de rechtbank Rotterdam of twee werknemers tijdens hun dienst­verband nevenwerkzaamheden­ mochten verrichten.

Volgens hun toenmalige werkgever hebben de ex-werknemers een concurrerende onderneming opgezet in de tijd dat zij werden betaald om werkzaamheden voor de ex-werkgever uit te voeren. Er waren vergunningen voor hun eigen onderneming aangevraagd, verzekeringen afgesloten, een ondernemingsplan geschreven en de nodige documentatie/protocollen opgesteld. De ex-werkgever kon niet anders dan concluderen dat de ex-werknemers hun werktijd bij hun voormalige werkgever hebben besteed aan het oprichten van hun eigen onderneming en dat die was opgericht met gebruikmaking van de opgedane kennis en kunde bij haar. Daarnaast verweet zij de ex-werknemers dat zij een klant van de ex-werkgever zouden hebben overgenomen.

De ex-werkgever stelde zich dan ook op het standpunt dat de ex-werknemers het relatie- en nevenwerkzaamheden­beding hadden overtreden. Hoe denkt de rechter daarover?

Nevenwerkzaamhedenbeding

Op 13 januari 2023 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak over deze kwestie. Volgens de rechter is van belang dat uit het nevenwerkzaamhedenbeding blijkt dat de werknemer tijdens het dienstverband geen zaken mag doen met een (potentiële) opdrachtgever van de ex-werkgever.

De kantonrechter stelt voorop dat de ex-werkgever niet gevolgd kan worden in haar redenering dat op basis van haar constateringen het niet anders kan dan dat de ex-­werknemers het nevenwerkzaamhedenbeding overtreden zouden hebben, alsof dit een eenvoudige optelsom betreft. De ex-werkgever heeft haar standpunt volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Zo had zij moeten stellen hoe ‘het zaken doen met’ er volgens haar precies heeft uitgezien. Dit heeft de ex-werkgever niet of in ieder geval onvoldoende gedaan. Er is dan ook geen sprake van overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding.

Relatiebeding

De arbeidsovereenkomsten van de ex-werkgever met de ex-werknemers, waarin het relatiebeding is opgenomen, zijn bij het sluiten aangegaan voor bepaalde tijd. Op grond van de wet (artikel 7:653 lid 1 BW) geldt als uitgangspunt dat een relatiebeding niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar er geldt een uitzondering. Het is wél toegestaan als uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het is dan nodig dat in het beding zelf gemotiveerd wordt welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die zo’n beding vereisen. Zonder motivering is het relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig (heeft geen werking).

In het relatiebeding waar het in deze zaak om ging ontbrak een dergelijke motivering. Dit leidt tot de conclusie dat het relatiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen. De ex-werkgever trok dus aan het kortste eind en werd veroordeeld in de proceskosten. 

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?